Uniplacotomia là một lớp động vật hiển vi, bao gồm phần lớn các loài thuộc ngành Placozoa, ngoại trừ Polyplacotoma. Nó được đề xuất vào năm 2022.[1] Nó bao gồm các bộ Trichoplacea, CladhexeaHoilungea. Hình thái của cả lớp đều giống nhau, như loài Trichoplax điển hình là các sinh vật phẳng, tròn khác với cấu trúc phân nhánh, đa hình của loài Polyplacotomia.

Uniplacotomia
Trichoplax adhaerens
Phân loại khoa học e
Vực: Eukaryota
Giới: Animalia
Ngành: Placozoa
Lớp: Uniplacotomia
Tessler et al., 2022
Loài điển hình
Trichoplax adhaerens
Các bộ[1]

Mặc dù hình thái là đồng nhất, Uniplacotomia thể hiện một mức độ đa dạng quan trọng về hình thái phân tử, với ít nhất 20 loài ước tính tồn tại.[1][2]

Tham khảo

sửa
  1. ^ a b c Tessler, Michael; Neumann, Johannes S.; Kamm, Kai; Osigus, Hans-Jürgen; Eshel, Gil; Narechania, Apurva; Burns, John A.; DeSalle, Rob; Schierwater, Bernd (ngày 8 tháng 12 năm 2022). “Phylogenomics and the first higher taxonomy of Placozoa, an ancient and enigmatic animal phylum”. Frontiers. 10. doi:10.3389/fevo.2022.1016357.
  2. ^ Tessler, Michael; Galen, Spencer; DeSalle, Rob; Schierwater, Bernd (ngày 8 tháng 12 năm 2022). “Let's end taxonomic blank slates with molecular morphology”. Frontiers. 10. doi:10.3389/fevo.2022.1016412.

Liên kết ngoài

sửa

MeSH Placozoa