Polyplacotomia là một lớp động vật thuộc ngành Placozoa, đến nay lớp này chỉ bao gồm một loài duy nhất Polyplacotoma mediterranea. Nó được đề xuất vào năm 2022 bởi Tessler và cộng sự.[1] Hình thái của chúng nổi bật và khác với các loài của lớp Uniplacotomia. Nó khác với Uniplacotomia bởi 76 gen hiện diện duy nhất và 600 gen không có.[1][2]

Polyplacotomia
Phân loại khoa học e
Giới: Animalia
Ngành: Placozoa
Lớp: Polyplacotomia
Tessler et al., 2022
Loài điển hình
Polyplacotoma mediterranea
Các bộ[1]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ a b c Tessler, Michael; Neumann, Johannes S.; Kamm, Kai; Osigus, Hans-Jürgen; Eshel, Gil; Narechania, Apurva; Burns, John A.; DeSalle, Rob; Schierwater, Bernd (ngày 8 tháng 12 năm 2022). “Phylogenomics and the first higher taxonomy of Placozoa, an ancient and enigmatic animal phylum”. Frontiers. 10. doi:10.3389/fevo.2022.1016357.
  2. ^ Tessler, Michael; Galen, Spencer; DeSalle, Rob; Schierwater, Bernd (ngày 8 tháng 12 năm 2022). “Let's end taxonomic blank slates with molecular morphology”. Frontiers. 10. doi:10.3389/fevo.2022.1016412.

Liên kết ngoài sửa