Phân loại sinh học

nhánh sinh học
(Đổi hướng từ Phân loại học (sinh học))

Phân loại sinh học là một phương pháp theo đó các nhà sinh học gom nhóm và phân loại các loài sinh vật. Phân loại sinh học cũng có thể được gọi là phân loại học khoa học, tuy nhiên cần được phân biệt với phân loại học dân gian, là phương pháp thiếu cơ sở khoa học hơn. Phân loại khoa học hiện đại dựa trên cơ sở công trình của Carolus Linnaeus, người đã sắp xếp các loài dựa trên đặc điểm hình thái của chúng. Cách sắp xếp này liên tục được cải tiến, sửa đổi để đảm bảo sự nhất quán với nguyên tắc tổ tiên chung nhất của Charles Darwin[1]. Hệ thống học phân tử, dùng các chuỗi DNA làm dữ liệu đã và đang chỉ ra những sai sót cần chỉnh sửa. Phân loại khoa học thuộc về khoa học phân loại hay hệ thống học sinh vật.

Các bậc phân chia

Ví dụ Sửa đổi

Sau đây là ví dụ cách phân loại năm loài: ruồi giấm thường dùng trong các phòng thí nghiệm về gen (Drosophila melanogaster), người (Homo sapiens), đậu Hà Lan được Gregor Mendel dùng trong khám phá về di truyền học hiện đại (Pisum sativum), nấm Amanita muscaria, và vi khuẩn Escherichia coli. Tám cấp bậc chính được in đậm; ngoài ra các phân cấp phụ cũng được liệt kê.

Cấp bậc Ruồi giấm Người Đậu Hà Lan Amanita muscaria E. coli
Vực Eukarya Eukarya Eukarya Eukarya Bacteria
Giới Animalia Animalia Plantae Fungi
Ngành Arthropoda Chordata Magnoliophyta Basidiomycota Proteobacteria
Phân ngành Hexapoda Vertebrata Magnoliophytina Hymenomycotina
Lớp Insecta Mammalia Magnoliopsida Homobasidiomycetae Gammaproteobacteria
Phân lớp Pterygota Theria Magnoliidae Hymenomycetes
Bộ Diptera Primate Fabales Agaricales Enterobacteriaceae
Phân bộ Brachycera Haplorrhini Fabineae Agaricineae
Họ Drosophilidae Hominidae Fabaceae Amanitaceae Enterobacteriaceae
Phân họ Drosophilinae Homininae Faboideae Amanitoideae
Chi Drosophila Homo Pisum Amanita Escherichia
Loài D. melanogaster H. sapiens P. sativum A. muscaria E. coli

Sách tham khảo Sửa đổi

(tiếng Anh)

  • Atran, S. (1990). Cognitive foundations of natural history: towards an anthropology of science. Cambridge, England: Cambridge University Press. tr. xii+360 pages. ISBN 0-521-37293-3, 0521372933.
  • Larson, J. L. (1971). Reason and experience. The representation of Natural Order in the work of Carl von Linne. Berkeley, California: University of California Press. tr. VII+171 pages.
  • Stafleau, F. A. (1971). Linnaeus and the Linnaeans. The spreading of their ideas in systematic botany, 1753-1789. Utrecht: Oosthoek. tr. xvi+386 pages.

Xem thêm Sửa đổi


Tham khảo Sửa đổi

Liên kết ngoài Sửa đổi

(tiếng Anh)