Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Alexandre Yersin

Biểu quyết rút sao chọn lọc.

Đồng ý
  1. Đề nghị rút sao bài Alexandre Yersin vì bài này còn sơ khai, thiếu nhiều thông tin quan trọng về nhân vật này.Genghiskhan (thảo luận) 02:38, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (UTC)[trả lời]
  2. Đồng ý, bài này có nhiều thông tin nhưng chưa đủ tầm để chọn lọc, thiếu luôn dẫn chứng. Trần Vĩnh Tân _/trả lời\_ 02:50, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (UTC)[trả lời]
  3. Đồng ý, cần được tiếp tục bổ sung. Khương Việt Hà (thảo luận) 03:00, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (UTC)[trả lời]
  4. Đồng ý, bài sơ khai đến mức tôi không tin được nó từng được tặng sao. Tower (thảo luận) 07:03, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (UTC)[trả lời]
  5. Đồng ý. NAD thảo luận 07:46, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (UTC)NAD[trả lời]
  6. Đồng ý. Tuy không đến mức sơ khai (như nhận xét của Tower) nhưng chưa đủ để phong sao. Hôm trước tôi còn thấy vài lỗi trong bài và đã phải sửa lại. conbo 07:55, ngày 7 tháng 1 năm 2008 (UTC)[trả lời]
Không đồng ý