Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Condoleezza Rice

Condoleezza RiceSửa đổi