Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Máy bay trực thăng