Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng sửa