Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/USS Missouri (BB-63)