Wikipedia:Biểu quyết xóa tập tin/2006

Tháng 12 năm 2006Sửa đổi

Hình:Kinh_Đô.gif‎Sửa đổi

 1. Xóa vì đã có Kinhdo_logo.gif‎ Saigon punkid 23:04, ngày 20 tháng 3 năm 2007 (UTC)[]
 2. Xóa Mekong Bluesman 11:53, ngày 6 tháng 4 năm 2007 (UTC)[]

Hình:Quanvuo1.jpgSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì giấy phép sử dụng không phù hợp (trang web chủ ghi rõ Copyright) Magnifier 11:02, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC) (không biểu quyết; chưa đủ tiêu chuẩn)[]
 2. Xóa vì vấn đề bản quyền. Mekong Bluesman 22:06, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)[]

Hình:Truongphio2.jpgSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì giấy phép sử dụng không phù hợp (trang web chủ ghi rõ Copyright) Magnifier 11:02, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC) (không biểu quyết; chưa đủ tiêu chuẩn)[]
 2. Xóa vì vấn đề bản quyền. Mekong Bluesman 22:06, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)[]

Hình:Masieu04.jpgSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì giấy phép sử dụng không phù hợp (trang web chủ ghi rõ Copyright) Magnifier 11:02, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC) (không biểu quyết; chưa đủ tiêu chuẩn)[]
 2. Xóa vì vấn đề bản quyền. Mekong Bluesman 22:06, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)[]

Hình:Trieuvan03.jpgSửa đổi

 1. Đề nghị xóa vì giấy phép sử dụng không phù hợp (trang web chủ ghi rõ Copyright) Magnifier 11:02, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC) (không biểu quyết; chưa đủ tiêu chuẩn)[]
 2. Xóa vì vấn đề bản quyền. Mekong Bluesman 22:06, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)[]

Hình:Especenmap.jpgSửa đổi

 1. Đề nghị xóa quảng cáo Saigon punkid 08:19, ngày 16 tháng 2 năm 2007 (UTC)[]
 2. Xóa vì là quảng cáo. Mekong Bluesman 22:18, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)[]

Hình:Pic.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì là hình quảng cáo. Saigon punkid
 2. Xóa vì là quảng cáo. Mekong Bluesman 22:18, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)[]

Hình:Cờ VNQDÐ.gifSửa đổi

 1. Xóa vì không có thông tin về nguồn gốc hay bản quyền từ lâu, và đã được thay bằng Hình:VNQDĐ.jpg tại Việt Nam Quốc dân đảng. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 09:33, 4 tháng 12 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 10:59, 4 tháng 12 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa.Lê Thy 09:13, ngày 4 tháng 1 năm 2007 (UTC)[]
 4. Đồng ý xóa.--Bùi Dương 08:36, ngày 30 tháng 1 năm 2007 (UTC)[]
 5. Xóa vì không có thông tin về bản quyền. Mekong Bluesman 22:18, ngày 19 tháng 2 năm 2007 (UTC)[]

Hình:Luuhuuphuoc.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không biết nguồn hay tình trạng bản quyền từ lâu, và tại Lưu Hữu Phước nó đã được thay bằng hình Hình:Luu Huu Phuoc.jpg có nguồn và bản quyền rõ. Tại vì nó không còn được sử dụng trong bài, nó không thể được sử dụng hợp lý. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 09:29, 4 tháng 12 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton thảo luận 10:59, 4 tháng 12 2006 (UTC)

Tháng 10 năm 2006Sửa đổi

Hình:Touchdown PCR.jpgSửa đổi

Kết quả: đã xóa vì vi phạm bản quyền

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 14:43, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa .--Bùi Dương 14:49, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Casablanca1911 02:31, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:56, 11 tháng 10 2006 (UTC)
Hình này vi phạm bản quyền, xem [1] có ghi © 1998 Author(s) Hold Copyright. An Apple of Newton thảo luận 00:39, 11 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:My name is Kim Sam Soon.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 14:43, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa .--Bùi Dương 14:49, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:56, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 22:02, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)[]

Hình:ThienvienTrucLam.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 14:43, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa .--Bùi Dương 14:49, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:56, 11 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:Thien nga trong rac.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 14:43, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa .--Bùi Dương 14:49, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Casablanca1911 22:58, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:56, 11 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:Brazil pop 1977.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 14:43, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa .--Bùi Dương 14:49, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:56, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 22:02, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)[]

Hình:Test.gifSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 14:43, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa .--Bùi Dương 14:49, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Casablanca1911 22:58, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:56, 11 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:Đông Nam Á 2003.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 14:43, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa .--Bùi Dương 14:49, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:56, 11 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:Bac thom 7.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 14:43, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa .--Bùi Dương 14:49, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:56, 11 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:Balanced action timpani.jpgSửa đổi

Có bài cùng tên trên commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 10:13, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)[]

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 14:43, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa .--Bùi Dương 14:49, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:56, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 22:02, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)[]

Hình:Quang Nam.JPGSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 14:43, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa .--Bùi Dương 14:49, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:56, 11 tháng 10 2006 (UTC)
 4. Xóa vì không có bài nào dùng. Mekong Bluesman 22:02, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)[]

Hình:Camb.gifSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 14:43, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa .--Bùi Dương 14:49, 10 tháng 10 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:56, 11 tháng 10 2006 (UTC)

Tháng 9 năm 2006Sửa đổi

Hình:CaoThanhHang.jpgSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Phan Ba 07:55, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Xóa vì vi phạm bản quyền và không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 04:58, 17 tháng 9 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 14:38, 17 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 17:01, 17 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 13:52, 21 tháng 9 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Casablanca1911 23:01, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:Comchieuhalong.jpgSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 15:07, 15 tháng 11 2006 (UTC)

 1. Xóa vì không có thông tin bản quyền và không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 04:58, 17 tháng 9 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 14:38, 17 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 17:01, 17 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 13:52, 21 tháng 9 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Casablanca1911 08:16, 11 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:Hinh Tk.jpgSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Phan Ba 07:54, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Xóa vì đã có Hình:Hinh tk.jpg. Mekong Bluesman 02:08, 9 tháng 9 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 08:29, 9 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:41, 13 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 17:01, 17 tháng 9 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Casablanca1911 23:01, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:Bbb.JPGSửa đổi

Kết quả:Đã xóa. Phan Ba 13:51, 21 tháng 9 2006 (UTC)

 1. Xóa vì đây là hình có rõ mặt của một người nhưng chưa/không có giấy phép của người đó và không có bài nào dùng hình này. Mekong Bluesman 02:03, 9 tháng 9 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 08:29, 9 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Thuận. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 17:09, 12 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:41, 13 tháng 9 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 17:01, 17 tháng 9 2006 (UTC)

Hình:750px-Flag of Barbados.svg.pngSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Phan Ba 07:53, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Xóa vì trùng lặp với hình trên Commons rõ hơn. Mekong Bluesman 01:39, 9 tháng 9 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 08:29, 9 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:41, 13 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 17:01, 17 tháng 9 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Casablanca1911 23:01, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:100000 polymer.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì đã có Hình:100000vnd.jpg rõ hơn và vì chưa có bài nào dùng. Mekong Bluesman 00:54, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 02:22, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:41, 13 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Casablanca1911 08:17, 11 tháng 10 2006 (UTC)

Tôi chưa bỏ phiếu vì thấy Hình:100000 polymer.jpg có mầu đúng với mầu của tờ tiền thật. Còn Hình:100000vnd.jpg có màu hơi khác - xanh hơn tờ tiền thật. Hơn nữa Hình:100000 polymer.jpg có cả 2 mặt trước và sau. Còn giấy phép của hình Hình:100000 polymer.jpg có ghi Trần Thế Vinh là tác giả. Tôi nghĩ là không chính xác vì serial trên hình này là "AB 00000000" - đây là tờ tiền mẫu, người thường làm sao có tờ này được, chỉ có ngân hàng Nhà nước mới có thôi.An Apple of Newton thảo luận 10:40, 8 tháng 9 2006 (UTC)

Vâng, đồng ý là như Apple phân tích, nhưng tôi chưa hề nói mình là tác giả của tờ tiền này, nhưng là của tập tin (có chứa hình tờ tiền) này! Vậy thì tôi phải chọn thẻ quyền nào cho thích hợp đây? Dù sao tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm khi truyền tập tin lên wiki.Trần THẾ VINH 13:51, 8 tháng 9 2006 (UTC)
{{Money}}. Trong ô lựa chọn giấy phép hình ở trang tải lên có lựa chọn giấy phép cho tiền.- Trần Thế Trung | (thảo luận) 13:53, 8 tháng 9 2006 (UTC)

Xin lỗi, bạn sửa giúp tôi được chứ? tôi chưa quen lắm.Trần THẾ VINH 14:28, 9 tháng 9 2006 (UTC)

Hình:125px-Flag of Vancouver (Canada).svg.pngSửa đổi

 1. Xóa vì trùng lặp với hình trên Commons rõ hơn. Mekong Bluesman 00:54, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 02:22, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 08:29, 9 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:41, 13 tháng 9 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Casablanca1911 23:01, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:180px-Chem1.JPGSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Phan Ba 07:53, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Xóa vì trùng lặp với hình trên Commons rõ hơn. Mekong Bluesman 00:54, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 02:22, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 08:29, 9 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:41, 13 tháng 9 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Casablanca1911 23:01, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:180px-English Bay Vancouver.jpgSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Phan Ba 07:52, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Xóa vì trùng lặp với hình trên Commons rõ hơn. Mekong Bluesman 00:54, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 02:22, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 08:29, 9 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:41, 13 tháng 9 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Casablanca1911 23:01, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:180px-Van City Hall 2010 Flag.jpgSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Phan Ba 07:52, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Xóa vì trùng lặp với hình trên Commons rõ hơn. Mekong Bluesman 00:54, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 02:22, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 08:29, 9 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 13:49, 21 tháng 9 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Casablanca1911 23:01, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:180px-Vancouver Gastown Gassy Jack.jpgSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Phan Ba 07:51, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Xóa vì trùng lặp với hình trên Commons rõ hơn. Mekong Bluesman 00:54, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 02:22, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 08:29, 9 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:41, 13 tháng 9 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Casablanca1911 23:01, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:180px-Vancouver Location.pngSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Phan Ba 07:51, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Xóa vì trùng lặp với hình trên Commons rõ hơn. Mekong Bluesman 00:54, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 02:22, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 08:29, 9 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:39, 13 tháng 9 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Casablanca1911 23:01, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:Culaocham0001.JPG, Hình:Culaocham 0001.JPGSửa đổi

 1. Xóa một trong hai hình vì là copy của nhau. Mekong Bluesman 00:12, 2 tháng 9 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 02:22, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. An Apple of Newton thảo luận 08:29, 9 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Casablanca1911 23:01, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:250px-Ka50.heli.750pix.jpgSửa đổi

Kết quả: Đã xóa. Phan Ba 07:50, 11 tháng 10 2006 (UTC)

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. Còn khi viết bài về máy bay Kamov Ka-50 sẽ lấy hình đẹp hơn ở en:Image:Ka50.heli.750pix.jpg. An Apple of Newton thảo luận 13:05, 7 tháng 9 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xóa. Mekong Bluesman 18:42, 7 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 02:22, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:39, 13 tháng 9 2006 (UTC)
 5. Đồng ý xóa. Casablanca1911 23:01, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Tháng 8 năm 2006Sửa đổi

Hình:Nazca4.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì trùng lặp với Hình:Nazca colibri.jpg trên Commons. Mekong Bluesman 05:07, 16 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 02:20, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:38, 13 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Casablanca1911 23:02, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:Nazcasatellite3.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì trùng lặp với Hình:NEO nazca lines big.jpg trên Commons. Mekong Bluesman 05:07, 16 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 02:21, 8 tháng 9 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:38, 13 tháng 9 2006 (UTC)
 4. Đồng ý xóa. Casablanca1911 23:02, 10 tháng 10 2006 (UTC)

Hình:Alyssachia.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 16:46, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:52, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 3. Xóa. Mekong Bluesman 19:08, 15 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:2004-Porsche-Turbo.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 16:46, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:52, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 3. Xóa. Mekong Bluesman 19:08, 15 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:2004-Porsche-Turbo-FA-1280x960.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 16:46, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:52, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 3. Xóa. Mekong Bluesman 19:08, 15 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:11flower.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 16:46, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:52, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 3. Xóa. Mekong Bluesman 19:08, 15 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:04-Basque-road-pol.gifSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 16:46, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:52, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 3. Xóa. Mekong Bluesman 19:08, 15 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Wyd2005 28b 2.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 16:46, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:52, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 3. Xóa. Mekong Bluesman 19:08, 15 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Vietnam admin01.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 16:46, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:52, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 3. Xóa. Mekong Bluesman 19:08, 15 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Vietcyber.gifSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 16:46, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:52, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 3. Xóa. Mekong Bluesman 19:08, 15 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Unitedstatesmap.pngSửa đổi

Có bài cùng tên trên commons. Thaisk (thảo luận, đóng góp) 10:07, ngày 3 tháng 7 năm 2007 (UTC)[]

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 16:46, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:52, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 3. Xóa. Mekong Bluesman 19:08, 15 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Unikey dau thanh dieu.gifSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 16:46, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:52, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 3. Xóa. Mekong Bluesman 19:08, 15 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Tuong niem airlift.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không dùng ở bài nào. An Apple of Newton thảo luận 16:46, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:52, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 3. Xóa. Mekong Bluesman 19:08, 15 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:CoVn 39.gifSửa đổi

 1. Xóa vì chưa dùng ở bài nào và có hình ở Commons đẹp hơn. --An Apple of Newton thảo luận 16:04, 10 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:18, 10 tháng 8 2006 (UTC)
 3. Đồng ý xoá. Mekong Bluesman 17:42, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:TCS ThuMuc cakhuc 5 2004.pdfSửa đổi

 1. Xóa vì chưa dùng ở bài nào. Không rõ nguồn gốc tập tin pdf trong đó.--An Apple of Newton thảo luận 06:25, 11 tháng 8 2006 (UTC)
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:52, 15 tháng 8 2006 (UTC)
 3. Xóa. Mekong Bluesman 19:08, 15 tháng 8 2006 (UTC)

Tháng 7 năm 2006Sửa đổi

Hình:M1992.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng chúng. --An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)
 3. Xóa. Mekong Bluesman 19:08, 15 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Casi Bi.Rain 28.jpg, Hình:Casi Bi.Rain 01.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng chúng. Mekong Bluesman 10:24, ngày 14 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:JHB Johor Bahru Bangunan Sultan Ibrahim and Sri Mariamman Temple b.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 10:24, ngày 14 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Dalatmosuong.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì có ghi chú "Ảnh: MPK" trong hình và không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 10:24, ngày 14 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:A1a3scd.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì có ghi chú "Chân Khanh" trong hình và không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 10:24, ngày 14 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Farsi map.gifSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 10:24, ngày 14 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Lang Biang Dalat10.jpg, Hình:Dinh Bao Dai.jpg, Hình:Cho Dalat.jpg, Hình:Chua ve chai.jpg, Hình:Dalat- VietNam.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì hình cá nhân, người trong hình có thể không cho phép. Mekong Bluesman 10:24, ngày 14 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Holywoodgreetings.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 10:24, ngày 14 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Hethongchieuthuc thuyyen.gif, Hình:Hethongchieuthuc ngudoc.gifSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng chúng. Mekong Bluesman 10:24, ngày 14 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Tvm2.jpg, Hình:Tvm1995.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng chúng. Mekong Bluesman 10:24, ngày 14 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Tlong.JPGSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 10:24, ngày 14 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Pvdao.jpg, Hình:Pvkiem.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng chúng. Mekong Bluesman 10:24, ngày 14 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:MA1.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì người trong hình có thể không cho phép. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Taurus1.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì có dấu © trên hình. (Cũng nên xem về bản quyền của các hình trong bài Thần thoại Hy Lạp về mười hai chòm sao trong cung Hoàng Đạo). Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:TT Vũ Lăng.JPGSửa đổi

 1. Xóa vì trùng lặp với Hình:Vulang.JPG. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Tcpt07.PNGSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng nó. (Cũng nên xem về bản quyền của các hình trong bài Phan Thiết). Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Grothendieck-1-.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:NTH1992.JPGSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Xóa vì trùng lặp với Hình:NTH92.JPG. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Louis 14.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Versailles gate.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Orpheus no Mado 2.jpg, Hình:Orpheus.jpg, Hình:Orpheus no Mado.jpg, Hình:Versailles 1.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng chúng. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Kappa1.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Minhanh-chandung.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì hình cá nhân và không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Vietcyber.gifSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:HoangSaWoodyIsland2seaports.jpg, Hình:Hoang Sa Woody island seaport.jpg, Hình:Hoang Sa Woody island.jpg, Hình:HoangSaWoodyIslandAirfield.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng chúng. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Ythiendolongky2.jpg, Hình:Ythiendolongky2003.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng chúng. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Tohuubang.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng chúng. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Giatinhvan1.jpg, Hình:Giatinhvan2.jpg, Hình:Giatinhvan3.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng chúng. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:25, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Giatinhvan4.jpg, Hình:Giatinhvan5.jpg, Hình:Giatinhvan6.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng chúng. Mekong Bluesman 18:08, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:21, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Water lilies.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 13:04, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:21, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:RedSunset.jpgSửa đổi

 1. Xóa vì không có bài nào dùng nó. Mekong Bluesman 13:17, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:21, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Giadinh1962.JPGSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Xóa vì không có bài nào dùng nó và các người trong hình có thể không cho phép. Mekong Bluesman 13:17, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 09:20, ngày 12 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. An Apple of Newton 16:59, ngày 27 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 4. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:TuongTTBvaphunhan 59.jpgSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Xóa vì trùng lặp với Hình:TTBvavo49.JPG. Mekong Bluesman 13:17, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:TTB59.JPG, Hình:Trantubinh 1959.JPG, Hình:Trantubinh59.JPGSửa đổi

Kết quả: đã xóa
 1. Xóa vì trùng lặp với Hình:TTB59.jpg. Mekong Bluesman 13:17, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Hình:Untitled6.JPG, Hình:TTB1.JPG, Hình:Trantubinh1959.JPGSửa đổi

Kết quả: đã xóa, còn Hình:Untitled6.JPG không trùng
 1. Xóa vì trùng lặp với Hình:TTB59.jpg. Mekong Bluesman 13:17, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xoá.--Bùi Dương 16:21, 10 tháng 8 2006 (UTC)

Tháng 6 năm 2006Sửa đổi

Hình:HoCocBinhChauBaRia.jpgSửa đổi

Kết quả: đã xóa

Xóa vì hình mang tính chất cá nhân, không liên kết tới bài nào. --An Apple of Newton 07:04, ngày 9 tháng 6 năm 2006 (UTC)[]

 1. Xóa vì không có bài nào dùng nó và các người trong hình có thể không cho phép. Mekong Bluesman 13:01, ngày 11 tháng 7 năm 2006 (UTC)[]

Tháng 5 năm 2006Sửa đổi

Hình:Newone 02.jpg, Hình:Newone 03.jpgSửa đổi

Đã xóa theo yêu cầu của Thành viên:Newone. Phan Ba 12:04, ngày 16 tháng 5 năm 2006 (UTC)[]

Hình:Newone 02.jpg, Hình:Newone 03.jpg: Các hình này mang tính cá nhân không phù hợp với mục đích giáo dục phổ thông của wikiipedia. Phan Ba 08:02, ngày 16 tháng 5 năm 2006 (UTC)[]

Earth1.jpgSửa đổi

Hình:Earth1.jpg: Hình này không có thông tin về bản quyền, nhưng không thể sử dụng hợp lý tại vì chúng ta đã có Hình:The Earth seen from Apollo 17.png có nội dung tự do. Tôi đã thay nó cho hình này ở bài Các nền văn minh kim cổ. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:28, ngày 4 tháng 5 năm 2006 (UTC)[]

 1. Đồng ý xóa. Phan Ba 05:17, ngày 5 tháng 5 năm 2006 (UTC)[]

Nguyễn.jpgSửa đổi

Kết quả: đã xóa. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:31, ngày 4 tháng 5 năm 2006 (UTC)[]

Hình:Nguyễn.jpg: Hình này thiếu cả thông tin về bản quyền và nguồn gốc. Ngoài ra, nó đồng nghĩa với Hình:Nguyễn.PNG của Nguyễn Hữu Dụng và hình đó lớn hơn và rõ hơn (và được phát hành dưới GFDL). Tôi nghĩ nên xóa. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 03:31, ngày 01 tháng 5 năm 2006 (UTC)[]

 1. Tôi tán thành với ý kiến của Nguyễn Xuân Minh Newone 03:54, ngày 01 tháng 5 năm 2006 (UTC)[]
 2. Nên bỏ đi.--An Apple of Newton 10:46, ngày 01 tháng 5 năm 2006 (UTC)[]
 3. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:34, ngày 02 tháng 5 năm 2006 (UTC)[]

Tháng 4 năm 2006Sửa đổi

Sailor Mars 1.gifSửa đổi

Hình:Sailor Mars 1.gif: Tại vì bài Thủy thủ Sao Hỏa đã có hình Hình:Sailor mars1.jpg, bài đó thực sự không cần hoạt hình này để giải thích về chủ đề đó. Bài đó hiện có nhiều hình hơn văn bản, cho nên khó khẳng định nó là "sử dụng hợp lý" cho mục đích giáo dục. Tôi nghĩ nên xóa. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 05:27, ngày 30 tháng 4 năm 2006 (UTC)[]

Thuận
 1. Đồng ý xóa. Phan Ba 16:07, ngày 30 tháng 4 năm 2006 (UTC)[]
Trắng
 1. Thứ nhất, hình Hình:Sailor mars1.jpg là hình thiếu thông tin về bản quyền, có thể sẽ bị xóa. Thứ hai, hình Hình:Sailor Mars 1.gif chỉ trùng tên thôi, chứ không trùng về nội dung bên trong nên không cần thiết xóa. Nếu theo luật của wiki thì nên xem xét xóa cả 2 hình đi? Newone 03:54, ngày 01 tháng 5 năm 2006 (UTC)[]
  Nó không cùng nội dung, nhưng hai đó cùng chủ đề. Không cần hai hình về nhân vật này để cho độc giả biết Thủy thủ Sao Hỏa là ai. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, đóng góp) 19:24, ngày 4 tháng 5 năm 2006 (UTC)[]
Chống

Tháng 3 năm 2006Sửa đổi

Hình:Sapa 140.jpgSửa đổi

Kết quả: đã xóa Phan Ba 07:26, ngày 31 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]

Hình:Sapa 140.jpg: Tôi đề nghị xóa hình này vì mang tính chất cá nhân.

 1. Xóa vì: không dùng trong bài nào, những người trong hình có thể không đồng ý. Mekong Bluesman 09:54, ngày 02 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]
 2. Xóa --An Apple of Newton 11:50, ngày 02 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]

Hình:Museum1.jpgSửa đổi

Kết quả: đã xóa Phan Ba 07:25, ngày 31 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]

Hình:Museum1.jpg: Tôi đề nghị xóa hình này vì mang tính chất cá nhân.

 1. Xóa vì: không dùng trong bài nào, những người trong hình có thể không đồng ý. Mekong Bluesman 09:54, ngày 02 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]
 2. Xóa --An Apple of Newton 11:50, ngày 02 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]

EV601-054.jpgSửa đổi

Kết quả: đã xóa Phan Ba 07:22, ngày 31 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]

Hình:EV601-054.jpg Tôi đề nghị xóa tập tin này vì không được sử dụng và không có giấy phép.

 1. Xóa vì không dùng trong bài nào. Mekong Bluesman 09:54, ngày 02 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]
 2. Xóa --An Apple of Newton 11:50, ngày 02 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]

Tháng 1 năm 2006Sửa đổi

Newone.jpgSửa đổi

Ảnh của trang này là của tôi, tôi không đồng ý hiện lên đây. Đề nghị xoá. 203.210.245.92 13:53, ngày 07 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

Hình:Newone.jpg

Tôi đã tạm xóa để tránh các phiền phức không nên có cho Wiki (kiện tụng, kẻ xấu lợi dụng v.v), tuy nhiên cá nhân tôi cho rằng cả hai thành viên có quyền lợi liên quan nên thực hiện nghĩa vụ chứng minh quyền lợi chính đáng của mình. Cho đến khi mọi sự rõ ràng, chúng ta sẽ xem xét việc xóa hẳn hay phục hồi lại. Vương Ngân Hà 14:37, ngày 07 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]
Tôi nhớ khoảng 6 tháng trước đã có một thành viên tải các hình có mặt (rất rõ) của vài thiếu nhi. Thành viên đó dùng các hình đó trong trang cá nhân của mình để quảng cáo một business giữ thiếu nhi của mình. Cộng đồng đã bắt thành viên đó xóa các hình đó vì vi phạm quy luật về quảng cáo. Tôi nhớ (nhưng chưa tìm được) là tôi có viết là các hình đó phải xóa vì không chỉ vi phạm quy luật về quảng cáo mà còn không có chứng minh là các người trong hình đã cho phép người chụp hình.
Đây có thể là trường hợp đó (tôi không nói là hình này không là chân dung của Newone, tôi cũng không nói hình này là chân dung của Newone). Người chụp hình chỉ hoàn toàn có bản quyền về cái hình sau khi người bị/được chụp hình cho phép.
Mekong Bluesman 16:03, ngày 07 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]
Liên quan đến tệp tin này, tôi đã xoá tệp Tập tin:Image(04).jpg để bảo vệ thông tin cá nhân của người sở hữu hình. Vietbio 15:39, ngày 08 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]
 1. Nếu Thành viên:Newone không giải thích được thì nên xóa. Mekong Bluesman 14:01, ngày 07 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]
  Hì hì, với tôi thì cứ xóa cũng được, không sao đâu. Tôi chỉ băn khoăn về thành viên kia có ý trêu tôi nên cứ nhất định chọc trêu tôi. Thử hỏi thành viên kia có đưa được hình nào lên để chứng tỏ 1 cái gì không? Newone 17:12, ngày 08 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]
  Thêm một thứ làm tôi sợ các người vô danh vì buồn nên drive-by shooting (đi ngang bắn vào cái mình không thích rồi bỏ đi). Mekong Bluesman 20:49, ngày 08 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

ANHMINHHOASunset.jpgSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 07:20, ngày 31 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]

Tôi đề nghị xóa hình Hình:ANHMINHHOASunset.jpg vì không được sử dụng và, theo ý tôi, không có tính chất bách khoa. Mekong Bluesman 07:39, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

 1. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:48, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]
 2. Xóa.--An Apple of Newton 17:32, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

AnhminhhoaBlue hills.jpgSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 07:19, ngày 31 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]

Tôi đề nghị xóa hình Hình:AnhminhhoaBlue hills.jpg vì không được sử dụng và, theo ý tôi, không có tính chất bách khoa. Mekong Bluesman 07:43, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

 1. Đồng ý xóa. Phan Ba 07:48, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]
 2. Xóa.--An Apple of Newton 17:31, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

Blaskowitz2C Rommel2C Rundstedt2.jpgSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 07:18, ngày 31 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]

Tôi đề nghị xóa hình Hình:Blaskowitz2C Rommel2C Rundstedt2.jpg vì đã có hình Hình:Blaskowitz, Rommel, Rundstedt2.jpg. Mekong Bluesman 08:09, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

 1. Đồng ý xóa. Phan Ba 08:27, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]
 2. Xóa.--An Apple of Newton 17:31, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

MatTim.jpgSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 07:17, ngày 31 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]

Tôi đề nghị xóa hình Hình:MatTim.jpg vì không được sử dụng đến và theo ý tôi thì cũng không có tính chất bách khoa. Phan Ba 07:21, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

 1. Xóa. Nếu không dùng thì nên xóa. Mekong Bluesman 07:31, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]
 2. Xóa.--An Apple of Newton 17:31, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

Miss U10.JPGSửa đổi

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 07:15, ngày 02 tháng 3 năm 2006 (UTC)[]

Tôi đề nghị xóa hình Hình:Miss U10.JPG vì không được sử dụng và có thể là hình riêng tư của một thành viên. Mekong Bluesman 07:39, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

 1. Xóa.--An Apple of Newton 17:31, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]
 2. Đồng ý xóa. Phan Ba 06:58, ngày 02 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

Các cờ và huy hiệuSửa đổi

Tôi đã kiểm soát và thấy các hình về cờ và quốc hiệu sau đây có thể được xóa vì đã được thay bằng các hình tương tự trên Commons. Mekong Bluesman 10:28, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

Kết quả: đã xóa. Phan Ba 08:33, ngày 17 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]
 1. Đồng ý xóa. Phan Ba 12:21, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]
 2. Xóa.--An Apple of Newton 17:31, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

Trùng lặp với hình trên CommonsSửa đổi

Tôi đã kiểm soát và thấy các hình sau đây có thể được xóa vì trùng lặp với các hình trên Commons. Mekong Bluesman 15:28, ngày 01 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]

Đã xóa các hình được liệt kê phía trên. Phan Ba 08:51, ngày 13 tháng 2 năm 2006 (UTC)[]