Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nguyễn Thu Thủy (nhà kinh tế) (lần 2)

Nguyễn Thu Thủy (nhà kinh tế)Sửa đổi