Wikipedia:Dự án/Userbox/Máy tính

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên computer 1}}
Thành viên này rất thích lĩnh vực máy tính.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên không thể sống thiếu máy tính}}
Thành viên này không thể sống thiếu máy tính
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên máy tính}}
Thành viên này là một người yêu thích vi tính.
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên Pascal}}
writeln('I love Pascal language');
Ngôn ngữ lập trình chính của thành viên này là Pascal
Xem trang nhúng
Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Thành viên sử dụng điện thoại}}
 Thành viên này sử dụng điện thoại di động để đóng góp cho Wikipedia.
Xem trang nhúng