Wikipedia:Dự án/Userbox/Thời gian

Ngày giờSửa đổi

Kết quả Người dùng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/template:nowatch}}
 Thành viên này còn chẳng thèm mang theo đồng hồ đeo tay vì thời gian có tính tuơng đối.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/DayName}}
ngàyHôm nay là Thứ sáu. 
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/Date}}
 Hôm nay là ngày 9 tháng 6 2023.
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/User time}}
 Bây giờ đang là 01:38:37 UTC.
Xem trang nhúng

Đồng hồSửa đổi

Kết quả Người dùng
{{Bản mẫu:Digital clock}}
     
Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Đồng hồ chứa lịch và thông số Wikipedia}} Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Đồng hồ}}
UTC date and time:
Thứ sáu
tháng 6
8:38 am UTC
Xem trang nhúng
Kết quả Người dùng
{{Thành viên:A/TVQK}}
 Thành viên này muốn được trở về quá khứ
Xem trang nhúng
{{Thành viên:Phjtieudoc/Userbox/infuture}} Xem trang nhúng
{{Bản mẫu:Thành viên sống về đêm}}
 Thành viên này sống về đêm. 
Xem trang nhúng

Xem thêmSửa đổi