Vườn quốc gia Cát Tiên

13 tháng 1: Ngày trước Năm mới (lịch Julius); ngày Thành nhân tại Nhật Bản (2020).