19 tháng 9: Quốc khánh Saint Kitts và Nevis (1983).