Wikipedia:Ngày này năm xưa/11/18

Sima Guang 1.jpg

18 tháng 11: Ngày Độc lập tại Latvia (1918) và Maroc (1956).