Merkel CDU Landtagswahlplakate 2005.jpg

22 tháng 11: ngày Độc lập tại Liban (1943); sinh nhật quân chủ bang Johor, Malaysia.