Wikipedia:Phủ nhận khảo sát

Bằng cách tham gia khảo sát, bạn đồng ý rằng thông tin của bạn sẽ được gửi đến Quỹ Wikimedia tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Thông tin thu thập được chỉ dành cho mục đích nghiên cứu nội bộ và sẽ không được liên kết công khai với tài khoản của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể chia sẻ kết quả khảo sát này một cách công khai dưới dạng ẩn danh hoặc tổng hợp.