Đông Cốc Minh Quang

Thiền sư Trung Quốc
Tam.jpg

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

Ngưu Đầu Thiền

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

Lâm Tế tông

Hoàng Long phái

Dương Kì phái

Tào Động tông

Quy Ngưỡng tông

Vân Môn tông

Pháp Nhãn tông

Không tông phái

Thiền sư ni

Cư sĩ


Đông Cốc Minh Quang (zh: 東谷妙光, ja: Tōkoku Myōkō, ?-1253), Thiền sư Trung Quốc, Tông Tào Động,. Từng sống dưới thời nhà Tống, còn gọi là Đông Cốc Diệu Quang. Sư từng đến tham vấn và đại ngộ, trở thành pháp tử của Thiền sư Minh Cực Huệ Tộ và có pháp tử là Thiền sư Trực Ông Đức Cử.

Trong cuộc đời hoằng pháp, sư từng đến trụ trì tại nhiều ngôi danh sát, đại tùng lâm:

  1. Chùa Bản Giác (本覺寺) ở Gia Hòa, phủ Gia Hưng, Triết Giang.
  2. Chùa Linh Nham (靈巖寺) ở Tô Châu, Giang Tô
  3. Chùa Hoa Tạng (華藏寺) ở Thường Châu, Giang Tô
  4. Chùa Vạn Thọ (萬壽寺), Hàng Châu, Triết Giang
  5. Chùa A Dục Vương (阿育王寺) ở Minh Châu, Triết Giang
  6. Linh Ẩn Thiền Tự ở Hàng Châu, Triết Giang

Ngày mồng 5 tháng 12 năm đầu Niên hiệu Bảo Hựu, sư an nhiên thị tịch.

Tham khảoSửa đổi

  • Fo Guang Ta-tz'u-tien 佛光大辭典. Fo Guang Ta-tz'u-tien pien-hsiu wei-yuan-hui 佛光大辭典編修委員會. Taipei: Fo-kuang ch'u-pan-she, 1988. (Phật Quang Đại Từ điển. Phật Quang Đại Từ điển biên tu uỷ viên hội. Đài Bắc: Phật Quang xuất bản xã, 1988.)
  • Das Lexikon der Östlichen Weisheitslehren, Bern 1986.
  • Dumoulin, Heinrich:
Geschichte des Zen-Buddhismus I. Indien und China, Bern & München 1985.
Geschichte des Zen-Buddhismus II. Japan, Bern & München 1986.