Đơn vị quân đội

Đơn vị quân đội là một tập thể đơn vị binh lính cùng quân chủng trong hệ thống tổ chức quân đội. Tùy theo số lính, đơn vị có thể rất nhỏ như tiểu đội (9-10 lính) hay rất lớn như Cụm tập đoàn quân (lên đến 80 vạn quân).

Ký hiệu NATO của đơn vị Lục quân

Danh sách đơn vị theo số quânSửa đổi

Theo hệ thống của NATO, đơn vị quân đội được sắp theo thứ tự lớn đến nhỏ như bảng dưới đây.

Ký hiệu Đơn vị Đơn vị tiếng Anh tương đương Quân số Đơn vị trực thuộc Chỉ huy
XXXXXX Chiến trường
Region/Theatre 1,000,000-10,000,000+ 4 Cụm tập đoàn quân trở lên Đại Thống tướng hay

Đại Nguyên soái

XXXXX Cụm tập đoàn quân
Army Group/Front 250,000-1,000,000 2-4 tập đoàn quân Thống tướng hay

Nguyên soái

XXXX Tập đoàn quân Army 40,000-200,000 2-4 Quân đoàn
Đại tướng
XXX Quân đoàn Corps 20,000-45,000 2-3 Sư đoàn Trung tướng
XX Sư đoàn Division/Legion 10,000–15,000 2-4 Lữ đoàn hay Trung đoàn hay gồm

10 tiểu đoàn và các đơn vị yểm trợ

Thiếu tướng
X Lữ đoàn Brigade 3,000–5,000 2 trung đoàn hay từ 2-6 Tiểu đoàn trở lên Chuẩn tướng hay Đại tá
III Trung đoàn Regiment 1,000–3,200 2-3 tiểu đoàn và các đơn vị hỗ trợ khác Đại tá
II Tiểu đoàn Battalion 900–1500 2-6 đại đội Trung tá hay Thiếu tá
I Đại đội Company 50–200 2 đến 8 trung đội Đại úy
••• Trung đội Platoon 25–40 2 phân đội Trung úy hay Thiếu úy
•• Phân đội (có súng lớn) Section/Patrol 16-20 2+ tiểu đội Hạ sĩ quan
Tiểu đội Squad 8–12 2-3 Tổ đội Hạ sĩ quan
Ø Tổ đội Fire team/Crew 2-4 không có Hạ sĩ quan

Tham khảoSửa đổi