Đóng góp của người dùng

ngày 16 tháng 9 năm 2020

ngày 29 tháng 9 năm 2019

ngày 29 tháng 7 năm 2019

ngày 29 tháng 6 năm 2019

ngày 26 tháng 5 năm 2019

ngày 14 tháng 5 năm 2019

ngày 9 tháng 5 năm 2019

ngày 8 tháng 4 năm 2019

ngày 3 tháng 3 năm 2019

ngày 16 tháng 1 năm 2019

ngày 29 tháng 12 năm 2018

ngày 29 tháng 11 năm 2018

ngày 19 tháng 6 năm 2018

  • Thảo luận Wikipedia:Tin nhắn cho bảo quản viên

    không có tóm lược sửa đổi

    18:47

    +56

ngày 31 tháng 5 năm 2017

ngày 30 tháng 4 năm 2014