Danh sách các quốc gia Châu Á theo dân số – Theo ngôn ngữ khác