Danh sách các vương triều Ai Cập – Theo ngôn ngữ khác