Vương triều thứ Hai Mươi Hai của Ai Cập

Vương triều thứ Hai Mươi Hai của Ai Cập cổ đại (Vương triều thứ 22) cũng được biết đến với tên gọi Vương triều Bubastite, kể từ khi các pharaon cai trị thành phố Bubastis.[1] Nó đã được thành lập bởi vua Shoshenq I. Đây là một vương triều thuộc Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba.

Các pharaon Vương triều thứ 22 sửa

Pharaon sửa

Các vị vua được biết đến trong Vương triều thứ Hai Mươi Hai được liệt kê trong bảng sau:

Vương triều thứ Hai mươi hai của Ai Cập
Pharaon Tên Ngai Trị vì (TCN) Hoàng hậu Ghi chú
Shoshenq I Hedjkheperre-Setepenre 943–922 TCN Patareshnes

Karomama A

có thể được xác định là biblical Shishaq
Osorkon I Sekhemkheperre-Setepenre 922–887 TCN Maatkare B

Tashedkhonsu
Shepensopdet A

Shoshenq II Heqakheperre-Setepenre 887–885 TCN Nesitanebetashru

Nesitaudjatakhet

một vương triều độc lập trong 2 năm tại Tanis, theo ý kiến của Von Beckerath
Takelot I Hedjkheperre-Setepenre 885–872 TCN Kapes
Osorkon II Usermaatre-Setepenamun 872–837 TCN Isetemkheb G

Karomama B
Djedmutesankh

đồng minh Israel đã chiến đấu với Shalmaneser III của Assyria trong trận Qarqar vào năm 853 trước Công nguyên.
Shoshenq III Usermaatre-Setepenre 837–798 TCN Tadibast II

Tentamenopet
Djedbastiusankh

Shoshenq (IV)"quartus" Hedjkheperre-Setepenre 798–785 TCN Không rõ
Pami Usermaatre-Setepenamun 785–778 TCN buried two Apis bulls in his reign
Shoshenq V Akheperre 778–740 TCN Tadibast III?
Pedubast II Sehetepibenre 740–730 TCN Tadibast III? Không được đề cập đến trong tất cả các danh sách của pharaon, vị trí của ông bị tranh chấp
Osorkon IV Usermaatre 730–716 TCN Không phải lúc nào ông ta cũng được liệt kê như là một thành viên thực sự của triều XXII nhưng họ đã chấp nhận.

Phả hệ sửa

Đây là bảng chi tiết các đời pharaon Vương triều 21, 22 và 23:

 
Ramesses XI
HrereTentamun A
Twentieth Dynasty of Egypt
 
Piankh
Nodjmet 
Herihor
 
Smendes
Tentamun BDuathathor-Henuttawy
 
Pinedjem I
 
Amenemnisu
Wiay 
Psusennes I
Mutnedjmet 
Masaharta
 
Djedkhonsuefankh
 
Menkheperre
Isetemkheb C (III) 
Amenemope
Shoshenq AMehtenweskhet A
 
Smendes II
 
Pinedjem II
Isetemkheb D 
Osorkon the Elder
Nimlot ATentsepeh A
Twenty-first Dynasty of Egypt
 
Psusennes II
 
Siamun
Karomama A 
Shoshenq I
Maatkare B 
Osorkon I
Tashedkhonsu 
Iuput
 
Shoshenq C
 
Shoshenq II
 
Iuwelot
 
Smendes III
 
Takelot I
 
Harsiese A
 
Osorkon II
 
Nimlot C
Tjesbastperu 
Shoshenq III
Karomama II 
Takelot II
 
Pami
 
Shoshenq IV
 
Pedubast I
 
Osorkon III
 
Shoshenq V
Tadibast III
 
Shoshenq VI
 
Iuput I
 
Takelot III
 
Rudamun
 
Pedubast II
 
Osorkon IV
 
Ini
 
Peftjauawybast
Irbastudjanefu
Twenty-second Dynasty of Egypt
Twenty-third Dynasty of Egypt

Tham khảo sửa

Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 21 943-716 TCN Vương triều thứ 23