Mở trình đơn chính

Vương triều thứ Hai Mươi Hai của Ai Cập


Vương triều thứ Hai mươi hai của Ai Cập cổ đại cũng được biết đến như là vương triều Bubastite, kể từ khi các pharaon cai trị được thành phố Bubastis.[1] Nó đã được thành lập bởi Shoshenq I. Đây là một vương triều thuộc Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba.

pharaon vương triều XXIISửa đổi

pharaonSửa đổi

Các vị vua được biết đến trong Vương triều thứ Hai mươi hai của Ai Cập được liệt kê trong bảng sau:

Vương triều thứ Hai mươi hai của Ai Cập
pharaon Tên Ngai Trị vì (TCN) Hoàng hậu Ghi chú
Shoshenq I Hedjkheperre-Setepenre 943–922 TCN Patareshnes

Karomama A

có thể được xác định là biblical Shishaq
Osorkon I Sekhemkheperre-Setepenre 922–887 TCN Maatkare B

Tashedkhonsu
Shepensopdet A

Shoshenq II Heqakheperre-Setepenre 887–885 TCN Nesitanebetashru

Nesitaudjatakhet

một vương triều độc lập trong 2 năm tại Tanis, theo ý kiến của Von Beckerath
Takelot I Hedjkheperre-Setepenre 885–872 TCN Kapes
Osorkon II Usermaatre-Setepenamun 872–837 TCN Isetemkheb G

Karomama B
Djedmutesankh

đồng minh Israel đã chiến đấu với Shalmaneser III của Assyria trong trận Qarqar vào năm 853 trước Công nguyên.
Shoshenq III Usermaatre-Setepenre 837–798 TCN Tadibast II

Tentamenopet
Djedbastiusankh

Shoshenq (IV)"quartus" Hedjkheperre-Setepenre 798–785 TCN Không rõ
Pami Usermaatre-Setepenamun 785–778 TCN buried two Apis bulls in his reign
Shoshenq V Akheperre 778–740 TCN Tadibast III?
Pedubast II Sehetepibenre 740–730 TCN Tadibast III? Không được đề cập đến trong tất cả các danh sách của pharaon, vị trí của ông bị tranh chấp
Osorkon IV Usermaatre 730–716 TCN Không phải lúc nào ông ta cũng được liệt kê như là một thành viên thực sự của triều XXII nhưng họ đã chấp nhận.

Phả hệSửa đổi

Tham khảoSửa đổi