Mở trình đơn chính

Vương triều thứ Hai Mươi Ba của Ai Cập

(đổi hướng từ Vương triều thứ 23)


Vương triều thứ Hai mươi ba của Ai Cập cổ đại là một chế độ riêng của Meshwesh, vua của người Berber, ông đã cai trị Vương quốc Ai Cập cổ đại. vương triều này thường được coi là một phần của Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Ba.

Cai trịSửa đổi

Các vị pharaon cai trị trong vương triều này như sau:

pharaon Vương triều thứ Hai mươi ba
pharaon Tên Ngai vương triều (TCN) Vợ Ghi chú
Harsiese A Hedjkheperre-Setpenamun 880 – 860 Isetweret I Độc lập vua Thebes; Cai trị trong thời Takelot I và Osorkon II đang ngự trị
Takelot II Hedjkheperre-Setpenre 840 – 815 Karomama D

Tashep
Tabeketenasket

Pedubast I Usermaatre-Setpenamun 829 – 804 Tham gia vào một cuộc nội chiến kéo dài, đối đầu với vua Takelot II/Hoàng tử Osorkon B.
Iuput I ?? 829 – 804
Shoshenq VI Usermaatre-Meryamun 804 – 798 Pedubast I đã thành công ở Oedipus và cai trị Thượng Ai Cập trong 6 năm.
Osorkon III Usermaatre-Setpenamun 798 – 769 Tentsai A

Karoatjet

Tham gia vào một cuộc nội chiến chống lại Pedubast I và Shoshenq VI.
Takelot III Usermaatre 774 – 759 Kakat

Irtiubast

Osorkon III là con trai cả của junior coregent và người kế nhiệm.
Rudamun Usermaatre-Setpenamun 759 – 755 Tadi[...] Em trai và người kế thừa của Takelot III.
Ini Menkheperre 755 – 750 Chỉ kiểm soát Oedipus trong vương triều của ông.
Peftjauawybast Neferkare 754 – 720 Irbastwedjanefu

Tashereniset I

Rudamun con, chỉ kiểm soát Herakleopolis trong vương triều của ông.

Phả hệSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  • J.P. Elias, "A Northern Member of the 'Theban' Twenty-Third Dynasty", Discussions in Egyptology 31 (1995), trang 57-67.
  • J. Goldberg, "The 23rd Dynasty Problem Revisited: Where, When and Who?", Discussions in Egyptology 29 (1994), trang 55-85.
  • H. Jacquet Gordon, "Deux graffiti d'époque libyenne sur le toit du Temple de Khonsu à Karnak" in Hommages à la memoire de Serge Sauneron, 1927-1976 (Cairo: 1979), tr. 169–74.
  • K.A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt (c.1100–650 BC), 3rd ed., Warminster: 1996.
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 22 880-720 TCN Vương triều thứ 24