Hiệp ước Fontainebleau (1814) – Theo ngôn ngữ khác