Lập pháp viện Trung Hoa Dân Quốc – Theo ngôn ngữ khác