Lịch sử quân sự Hoa Kỳ trong Chiến tranh thế giới thứ hai – Theo ngôn ngữ khác