Sự tương đương khối lượng–năng lượng – Theo ngôn ngữ khác