Trốn khỏi vùng chiếm đóng Liên Xô và Đông Đức – Theo ngôn ngữ khác