Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Nal-Bot (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Bot

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

  • 03:56, ngày 4 tháng 11 năm 2008 DHN Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Nal-Bot từ (không có) đến bot (đãy yêu cầu, không thấy phản đối)