Quyền thành viên

Chọn thành viên  
Xem nhóm người dùngXem quyền hạn của người dùng Quenhitran (Thảo luận | đóng góp)

Thành viên của: Bảo quản viên

Ngầm thuộc nhóm: Thành viên tự xác nhận

Nhật trình cấp quyền thành viên

 • 02:31, ngày 20 tháng 5 năm 2018 Quenhitran Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ bảo quản viên đến bot giả (tạm thời cho đến 02:31, ngày 21 tháng 5 năm 2018) và bảo quản viên
 • 17:44, ngày 6 tháng 3 năm 2017 DHN Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ điều phối viên và bảo quản viên đến bảo quản viên
 • 14:06, ngày 6 tháng 3 năm 2017 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên, người lùi sửa và bảo quản viên đến điều phối viên và bảo quản viên (sysop đã có tất cả các quyền này)
 • 18:08, ngày 5 tháng 3 năm 2017 DHN Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên, người lùi sửa và bảo quản viên (theo biểu quyết)
 • 07:54, ngày 24 tháng 8 năm 2016 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, bot giả, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên và người lùi sửa (Thành viên không còn cần dùng quyền)
 • 04:31, ngày 26 tháng 6 năm 2016 Tuanminh01 Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên, người lùi sửa và bot giả (Theo yêu cầu)
 • 03:44, ngày 11 tháng 4 năm 2016 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, bot giả, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên và người lùi sửa (Thành viên không còn cần dùng quyền)
 • 16:50, ngày 22 tháng 3 năm 2016 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên, người lùi sửa và bot giả (Yêu cầu tại Đặc biệt:Khác/23309798)
 • 12:11, ngày 18 tháng 10 năm 2015 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, bot giả, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên và người lùi sửa (Yêu cầu tại Đặc biệt:Khác/22240759)
 • 03:06, ngày 4 tháng 10 năm 2015 Trần Nguyễn Minh Huy Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, điều phối viên, tuần tra viên, người lùi sửa và bot giả (Yêu cầu tại Thảo luận Thành viên:Viethavvh#Cấp quyền người dùng bot)
 • 07:15, ngày 28 tháng 9 năm 2014 Mxn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên, người lùi sửa và điều phối viên (Theo Wikipedia:Biểu quyết chọn điều phối viên/Quenhitran)
 • 11:35, ngày 19 tháng 2 năm 2014 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ người tự đánh dấu tuần tra và tuần tra viên đến người tự đánh dấu tuần tra, tuần tra viên và người lùi sửa (Theo yêu cầu)
 • 12:04, ngày 14 tháng 2 năm 2014 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ tuần tra viên đến tuần tra viên và người tự đánh dấu tuần tra (sót)
 • 12:03, ngày 14 tháng 2 năm 2014 Prenn Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ người tự đánh dấu tuần tra đến tuần tra viên (theo yêu cầu)
 • 14:25, ngày 23 tháng 10 năm 2013 TuanUt Thảo luận đóng góp đã đổi các nhóm bao gồm Quenhitran từ (không có) đến người tự đánh dấu tuần tra (Dịch nhiều bài từ ngôn ngữ khác)