Е, viết thường là е là chữ cái thứ 6 trong tiếng Nga, thứ 7 trong tiếng Serbia Cyrric. Chữ này tương đương với e hoặc ye trong ký tự La tin và Epsilon trong ký tự Hy Lạp. 3 kí tự này khi viết hoa trên máy tính cực khó phân biệt.