Thế kỷ 13 TCN

(đổi hướng từ 1292 TCN)

Thế kỉ 13 TCN bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm 1300 TCN và kết thúc vào năm 1201 TCN.

Theo thế kỷ: 14 TCN 13 TCN 12 TCN
Theo thiên niên kỷ: 2 TCN
Bán cầu Đông năm 1300 TCN
Cốc uống rượu, Nhà Thương, thế kỷ 13 TCN, Phòng tranh Arthur M. Sackler.

Tham khảoSửa đổi