Bản mẫu:Đang xem xét nghỉ việc

ĐANG XEM XÉT NGHỈ VIỆC
Thành viên này đang xem xét nghỉ việc, nhưng vẫn chưa hạ quyết tâm...