Bản mẫu:Đi học

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là một bản mẫu để chỉ ra rằng bạn đang ở trong một học viện giáo dục và có thể không hoạt động trong thời gian. Lưu ý rằng liên kết "có thể thực hiện một số chỉnh sửa" sẽ hoạt động, miễn là nó được đặt trên trang người dùng hoặc trang thảo luận của người dùng.

Cú phápSửa đổi

Bản Mẫu này chỉ có hai tham số: loại và bài kiểm tra.

Loại tham sốSửa đổi

Tham số loại truyền tải loại học viện giáo dục mà bạn đang học. Nó được truyền đạt bằng cú pháp sau:

{{Đi học|loại=Chọn cấp học}}

Các loại hợp lệ là:

  • cao đẳng
  • đại học
  • cao học

Thông số thiSửa đổi

Tham số bài kiểm tra chuyển tải nếu bạn đang làm bài kiểm tra. Nó được truyền đạt bằng cú pháp sau:

{{Đi học|kỳ thi=có}}

Ví dụSửa đổi

Mã này:

{{Đi học}}

Sẽ cho ra:

Mã này:

{{Đi học|kỳ thi=có}}

Sẽ cho ra:

Mã này:

{{Đi học|loại=cao đẳng|kỳ thi=yes}}

Sẽ cho ra:

Mã này:

{{Đi học|loại=cao học|kỳ thi=yes}}

Sẽ cho ra:

Mã này:

{{Đi học|loại=đại học|kỳ thi=yes}}

Sẽ cho ra:

Mã này:

{{Đi học|loại=khác|kỳ thi=yes}}

Sẽ cho ra:

Xem thêmSửa đổi