Bản mẫu:Tập wikibreak

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Sử dụng sửa

  • Tham số đầu tiên xác định người đang Wikibreak. Nếu tham số trống, là 'tôi' hoặc 'người dùng này' thì ngôi thứ nhất được sử dụng, nếu không thì ngôi thứ ba sẽ được sử dụng.
  • Tham số thứ hai xác định thời điểm Wikipedia kết thúc. Nếu bị bỏ qua, 'trong một thời gian' được giả định theo mặc định.

Ví dụ sửa

  • {{Tập wikibreak}}
  • {{Tập wikibreak|on October 31}}
  • {{Tập wikibreak|Pizzahut2}}
  • {{Tập wikibreak|Pizzahut2|on October 31}}

Xem thêm sửa