Bản mẫu:Chất lượng dịch

(đổi hướng từ Bản mẫu:Dịch thô)

Ghi chúSửa đổi

Tiêu bản này dùng trong những bài có vấn đề về chất lượng dịch thuật nói chung, như có vấn đề về văn phong, thiếu tin cậy về thông số, thiếu tin cậy về chuyên môn.

Xem thêmSửa đổi

{{Chất lượng dịch}} {{Chất lượng dịch 2}}
{{Chất lượng dịch 3}} {{Chất lượng dịch 4}} {{Chất lượng dịch 5}}