Bản mẫu:Lịch sử Ấn Độ

Bài này nằm trong loại bài về
Lịch sử Ấn Độ
Satavahana gateway at Sanchi, 1st century CE