Bản mẫu:Vua Tân La Thống nhất

Các triều đại của Triều Tiên
Tân La
(sau khi thống nhất)
 1. Văn Vũ 661–681
 2. Thần Văn 681–691
 3. Hiếu Chiêu 692–702
 4. Thánh Đức 702–737
 5. Hiếu Thành 737–742
 6. Cảnh Đức 742–765
 7. Huệ Cung 765–780
 8. Tuyên Đức 780–785
 9. Nguyên Thánh 785–798
 10. Chiêu Thánh 798–800
 11. Ai Trang 800–809
 12. Hiến Đức 809–826
 13. Hưng Đức 826–836
 14. Hy Khang 836–838
 15. Mẫn Ai 838–839
 16. Thần Vũ 839
 17. Văn Thánh 839–857
 18. Hiến An 857–861
 19. Cảnh Văn 861–875
 20. Hiến Khang 875–886
 21. Định Khang 886–887
 22. Chân Thánh 887–897
 23. Hiếu Cung 897–912
 24. Thần Đức 913–917
 25. Cảnh Minh 917–924
 26. Cảnh Ai 924–927
 27. Kính Thuận 927–935