Bảng chữ cái tiếng Mãn


Bảng chữ cái tiếng Mãn (tiếng Mãn: ᠮᠠᠨ᠋ᠵᡠ
ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ
manju hergen) là một hệ thống chữ viết được sử dụng để viết các phương ngữ khác nhau của ngôn ngữ Mãn Châu.

Bảng chữ cái tiếng Mãn
ᠮᠠᠨᠵᡠ ᡥᡝᡵᡤᡝᠨ manju hergen
Thể loại
Các ngôn ngữTiếng Mãn
Tiếng Xibe
Hệ chữ viết liên quan
Nguồn gốc
Bài viết này chứa các biểu tượng ngữ âm IPA trong Unicode. Nếu không thích hợp hỗ trợ dựng hình, bạn có thể sẽ nhìn thấy dấu chấm hỏi, hộp, hoặc ký hiệu khác thay vì kí tự Unicode. Để có hướng dẫn thêm về các ký hiệu IPA, hãy xem Trợ giúp:IPA.

Chữ Mãn được phát triển từ chữ Mông Cổ. Hướng của chữ từ trên xuống dưới, các dòng được viết từ trái sang phải. Mỗi chữ cái có ba biến thể đồ họa của loại, được xác định bởi vị trí trong từ: ở đầu, giữa và cuối.

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi