Cung Huệ Công (chữ Hán:恭惠公) là thụy hiệu của một số vị công tước trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Danh sách sửa

  • Bắc Ngụy Đô Xương Cung Huệ Công Nguyên Dụ (truy tặng, thực tế chỉ là Đô Xương Cung Huệ Hầu)
  • Đường triều Tấn Dương Cung Huệ Công Đậu Dịch Trực
  • Bắc Tống Kinh Cung Huệ Công Triệu Nguyên Xứng (sau lần lượt được tiến phong làm An Định Cung Huệ quận vương, Thư Cung Huệ Vương, Tào Cung Huệ Vương, Hoa Cung Huệ Vương, Tào Cung Huệ Vương và Sở Cung Huệ Vương)
  • Nguyễn triều Trấn Man Cung Huệ quận công Nguyễn Phúc Miên Tích

Xem thêm sửa