Giản Tử (chữ Hán 簡子) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Xuân Thu Chiến Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa