Hưng Dương Thanh Nhượng

Thiền sư Trung Quốc
Tam.jpg

Bồ-đề-đạt-ma đến Huệ Năng

Ngưu Đầu Thiền

Nhánh Thanh Nguyên Hành Tư

Nhánh Nam Nhạc Hoài Nhượng

Lâm Tế tông

Hoàng Long phái

Dương Kì phái

Tào Động tông

Quy Ngưỡng tông

Vân Môn tông

Pháp Nhãn tông

Không tông phái

Thiền sư ni

Cư sĩ


Thiền sư Hưng Dương Thanh Nhượng[1] (910-980[2]) (興陽清讓; bính âm: Xīngyōng Qīngràng; tiếng Nhật: kōoyō seijō) là một thiền sư Trung Quốc.

Sau khi xuất gia, cơ duyên đến gặp được Ba Tiêu Huệ Thanh. Dưới sự chỉ dạy của Ba Tiêu Huệ Thanh, sư triệt ngộ và được Ba Tiêu ấn chứng truyền tâm pháp, trở thành đệ tử đời thứ tư của Quy Ngưỡng Tông. Hành trạng của sư bí ẩn, sư thường đi ngao du đó đây, ít lập đạo tràng nên thông tin rất ít.[3]

Sử sách biết rất ít về Sư ngoài những giai thoại nhỏ rải rác.

Không biết sư tịch lúc nào ở đâu.

Công án thiềnSửa đổi

Có vị Tăng hỏi Sư:

- Phật Đại Thông Trí Thắng mười kiếp ngồi đạo tràng, Phật pháp chẳng hiện tiền chẳng được thành Phật đạo, khi ấy thế nào?

Sư đáp:- Lời hỏi này rất thích đáng.

Tăng hỏi:- Đã là ngồi đạo tràng, vì sao chẳng được thành Phật đạo.

Sư đáp:- Vì y chẳng thành Phật.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Andy Ferguson. Zen's Chinese Heritage. The Masters and Their Teachings. Wisdom Publications. Boston, 2000. Str. 316. ​ISBN 0-86171-163-7
  2. ^ Guo Gu. Passing Through the Gateless Barrier: Koan Practice for Real Life. ISBN 0834840170. Trang 90.
  3. ^ “Hưng Dương Thanh Nhượng”. phatam.org. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2017.