Hậu Lương (Ngũ Hồ thập lục quốc)

Nhà nước Hậu Lương (tiếng Trung giản thể: 后凉, phồn thể: 後凉, bính âm: Hòu Liáng) 386-403) là một tiểu quốc trong Ngũ Hồ thập lục quốc vào cuối thời kỳ nhà Tấn (265-420) tại Trung Quốc. Nó được người họ Lã (Lữ) của bộ lạc Đê thành lập tại khu vực Cam Túc ngày nay.

Thời kỳ 386-394
  Đông Tấn
Tiêu bản này là một phần của
loạt bài Ngũ Hồ thập lục quốc.
Thập lục quốc
Thành Hán (303/304-347)
Hán Triệu (304-329)
Hậu Triệu (319-350)
Tiền Lương (324-376)
Tiền Yên (337-370)
Tiền Tần (351-394)
Hậu Tần (384-417)
Hậu Yên (384-409)
Tây Tần (385-431)
Hậu Lương (386-403)
Nam Lương (397-414)
Nam Yên (398-410)
Tây Lương (400-420)
Bắc Lương (401-439)
Hạ (407-431)
Bắc Yên (409-436)
Không đưa vào
Thập lục quốc
Cừu Trì (184?-555?)
Đoàn (250-338)
Vũ Văn (260-345)
Đại (315-376)
Nhiễm Ngụy (350-352)
Tây Yên (384-394)
Địch Ngụy (388-392)
Tây Thục (405-413)

Tất cả những người cai trị của nhà nước Hậu Lương đều tự xưng là "Thiên Vương".

Các vua Hậu Lương

sửa
Miếu hiệu Thụy hiệu Họ tên Trị vì Niên hiệu
Thái Tổ 凉太祖 Ý Vũ Hoàng Đế (懿武皇帝) Lã Quang 呂光 386-400

Thái An (太安) 386-389
Lân Gia (麟嘉) 389-396
Long Phi (龍飛) 396-399

Không Ẩn Vương (隱王) Lã Thiệu 呂紹 400 Long Phi (龍飛) 400
Không Linh Hoàng Đế (靈皇帝) Lã Toản 呂纂 400-401 Hàm Ninh (咸寧) 400-401
Không Mạt Hoàng Đế (末皇帝)
Thượng thư Công
(尚書公)
Kiến Khang Công
(建康公)
Lã Long 呂隆 401-403 Thần Đỉnh (神鼎) 401-403
Lương Cảnh Chiêu Đế
Lã Bà Lâu
Lương Ý Vũ Đế
Lã Quang
338-386-399
Lương Văn Đế
Lã Bảo
?-392
Lương Linh Đế
Lã Toản
?-399-401
Lương Ẩn Vương
Lã Thiệu
?-399
Lương Mạt Đế
Lã Long
?-401-403-416

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa