Huệ Nguyệt Huệ Minh

Thiền sư Huệ Nguyệt Huệ Minh (kr: 혜월혜명,Hyewol Hyemyeong; zh: 慧月慧明; 1862-1937), thiền sư tông Tào Khê Hàn Quốc cận đại. Sư là một trong bốn đệ tử ngộ đạo và nối pháp của Thiền sư Cảnh Hư(kr: Kyongho), môn đệ ngộ đạo duy nhất của sư được nhiều người biết đến nhất là Thiền sư Vân Phong Tính Túy(kr: unbong seongsu)- người đã truyền pháp lại cho Thiền sư Hương Cốc Huệ Lâm(kr: Hyanggok Hyerim) và Hương Cốc truyền pháp cho Thiền sư Chân Tế Pháp Viễn(kr: Jinje Beopwon)-vị thiền sư lãnh đạo tinh thần tối cao nổi tiếng hiện nay của Tông Tào Khê và là người truyền bá pháp môn Tổ Sư Thiền.

Thiền sư Huệ Nguyệt Huệ Minh

Tiểu sửSửa đổi

Thiền sư Triều Tiên

Sư sinh năm 1862 tại tỉnh Yesan-gun, Nam Hàn. Năm 12 sư lên núi để cầu xuất gia tuổi và gặp được Thiền sư Cảnh Hư, lúc đó sư chưa biết chữ. Và sư ở lại đây tham học với Thiền sư Cảnh Hư trong nhiều năm, một hôm Thiền sư Cảnh Hư hỏi sư: "Bốn cơ quan chính của con người đầu, mắt, mũi, tai ban đầu được hình thành từ vô minh, tự chúng không thể thuyết pháp cũng không thể nghe pháp và hư không cũng không thể thuyết pháp và nghe pháp. Nhưng có một vật rõ ràng trước mắt có thể giảng và nghe pháp. Cái vật sáng đơn độc này là gì?". Và Thiền sư Cảnh Hư nói tiếp: "Ông có hiểu không? Cái gì đang nghe và thuyết pháp? Hãy nói cho ta biết đó là vật gì vốn vô tướng nhưng sáng tỏ?". Sau câu hỏi này, sư không trả lời được, và tham cứu mối nghi tình này miên mật trong vòng 3 năm. Một hôm, khi sư đang làm một đôi giày cỏ có dây buộc bằng rơm, sư đột nhiên đại ngộ khi nghe tiếng búa gõ vào đáy giày. Và vui mừng đến gặp Thiền sư Cảnh Hư cầu ấn chứng, Thiền sư Cảnh Hư hỏi: "Cái gì là điều sáng tỏ rõ ràng trước mắt ông?". Sư đáp: "Con không biết! Ngàn thánh xưa cũng chẳng biết được điều đó". Tổ hỏi:" Huệ Minh (kr: Hyemyeong) là ai?". Sư không đáp, chỉ đi sang hướng Tây rồi sang hướng Đông và dừng lại ở đó. Thiền sư Cảnh Hư nói: "Phải! Phải!" và ấn chứng sư đã Kiến tính và ban pháp hiệu là Huệ Nguyệt(kr: hyewol) và bài kệ truyền pháp :

付慧月慧明

了知一切法

自性無所有

如是解法性

卽見盧舍那

依世諦倒提唱

無文印靑山刻

一關以相塗糊

水虎中春下澣日

萬化門人鏡虛說

Phú pháp Huệ Nguyệt Huệ Minh

Liễu trí nhất thiết pháp

Tự tính vô sở hữu

Như thị giới pháp tính

Tức kiến Lô Xá Na(Tỳ lô xá na Phật)

Sau khi được truyền pháp, sư bắt đầu thuyết pháp và khai hóa pháp môn Thiền công án, thoại đầu, độ chúng nhiều năm và đến năm 1937, sư thị tịch tại Busan, Nam Hàn.

Tham khảoSửa đổi