Dịch vụ tài chính

(Đổi hướng từ Khu vực tài chính)

Dịch vụ tài chính là một khu vực của nền kinh tế quốc dân chuyên cung cấp các dịch vụ kinh tế gồm: dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm và dịch vụ môi giới chứng khoán.

Dịch vụ tài chính vững vàng và hoạt động tốt sẽ là động lực mạnh mẽ cho tăng trưởng kinh tế bởi nó chuyển các khoản tiết kiệm của cá nhân thành các khoản đầu tư.

Phát triển dịch vụ tài chính bao gồm các chính sách về tự do hóa và thúc đẩy cạnh tranh trong khu vực này cũng như các chính sách giám sát thận trọng đối với các tổ chức tài chính.

Cần phân biệt dịch vụ tài chính với khu vực tài chính công. Cái thứ hai chỉ bao gồm các hoạt động của nhà nước (trung ương và địa phương) liên quan đến thuếhàng hóa công cộng.

Tham khảo Sửa đổi

  • Mishkin, Frederic S. (2004), Economics of Money, Banking, and Financial Markets, Seventh Edition, Addison Wesley.

Xem thêm Sửa đổi