Lý Anh Tông (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Lý Anh Tông trong Tiếng Việt có thể là những vị quân chủ sau:

Danh sách sửa

  1. Lý Anh Tông (李英宗) Lý Thiên Tộ, vị vua thứ 6 của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam
  2. Đại Lý Anh Tông (大理英宗) Đoàn Trí Liêm, vị vua thứ 5 của vương triều Hậu Đại Lý trong lịch sử Trung Quốc
  3. Triều Tiên Anh Tông (朝鮮英宗) Lý Khâm, vị vua thứ 21 của Triều Tiên Lý Thị trong lịch sử Triều Tiên (có miếu hiệu khác là Anh Tổ)

Xem thêm sửa