Lương Nhữ Hốt (梁汝笏,[1] ?-1428) là tướng người Việt hợp tác với quân Minh thời kỳ Bắc thuộc lần thứ tư trong lịch sử Việt Nam. Theo sách Đại Việt thông sử, Lương Nhữ Hốt người xã Trác Vinh, huyện Cổ Đằng, thuộc tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

Lương Nhữ Hốt
Binh nghiệp
Nguyện trung thànhnhà Minh
Tham chiến
Thông tin cá nhân
Sinh
Ngày sinh
không rõ
Nơi sinh
Thanh Hóa
Mất1428
Giới tínhnam
Nghề nghiệpchính khách

Thời thuộc Minh sửa

Lương Nhữ Hốt vốn là tướng nhà Hồ. Năm 1406, khi quân Minh sang đánh, Lương Nhữ Hốt ra hàng, được phong làm Tri phủ Thanh Hoa.

Nhữ Hốt từng sang Yên Kinh chầu Minh Thành Tổ, được vua Minh thăng chức Hữu tham chính và ban sắc khen ngợi công lao.

Sau đó, Hoàng Phúc đưa thư bảo Nhữ Hốt cùng Nguyễn Duy Trung và Nguyễn Động mang gia quyến sang Yên Kinh để tạ ơn vua Minh và giúp việc xây dựng cung điện. Vua Minh Thành Tổ thấy đường xa nên ban thưởng cho mấy người rồi cho về.[2]

Lê Lợi khởi nghĩa chống quân Minh, Nhữ Hốt giữ đồn Đa Căng. Năm 1424, Lê Lợi hạ được thành, Nhữ Hốt chạy về thành Tây Đô. Quân Lam Sơn vây đánh Tây Đô không hạ được. Lê Lợi nhiều lần viết thư dụ hàng nhưng Nhữ Hốt không chịu hàng.[2]

Cuối năm 1426, sau trận Tốt Động, Lê Lợi vây hãm Vương Thông trong thành Đông Quan. Vương Thông bí thế muốn đầu hàng, bèn viết thư xin giảng hoà để rút về. Lê Lợi đã bằng lòng cho, sai người đi làm giao ước. Khởi nghĩa Lam Sơn có thể kết thúc lúc đó, tuy nhiên lúc đó Lương Nhữ Hốt lại cùng Trần Phong sợ khi quân Minh rút về thì bản thân mình sẽ bị giết, bèn khuyên Vương Thông không nên giảng hoà, vì có thể bị giết trên đường về như tướng nhà NguyênÔ Mã Nhi thời nhà Trần trước kia.[3][4]

Vương Thông nghe vậy hoảng sợ, nghi ngờ Lê Lợi, bề ngoài tuy nói giảng hòa, nhưng bề trong sai người đào hào, rắc chông để phòng thủ và viết thư xin cầu viện vua Tuyên Đức nhà Minh. Vì vậy chiến sự vẫn tiếp tục, khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài thêm 1 năm. Cuối năm 1427, khi viện binh của Liễu ThăngMộc Thạnh bị đánh tan, Vương Thông buộc phải giảng hoà rút về, Lương Nhữ Hốt mới chịu đầu hàng.[2]

Thời Lê sửa

Lê Lợi tha tội cho Lương Nhữ Hốt. Tuy nhiên, ông vẫn không phục, liên kết với những người từng hợp tác với quân Minh trước đây như Trần Phong, Đỗ Duy Trung chống lại triều đình.

Trần Phong viết thư sai người mang qua biên giới, đưa cho tướng nhà Minh, đề nghị quân Minh đến đánh để làm nội ứng. Thư của Trần Phong bị thượng tướng quân ở Thái Nguyên của nhà Lê là Hoàng Nguyên Ý bắt được, mang nộp cho Lê Lợi. Lê Lợi muốn làm yên lòng những người mới quy phục, nên chỉ bắt người mang thư giết đi.

Tháng 8 năm 1428, Lương Nhữ Hốt cùng Trần Phong và Đỗ Duy Trung lại mưu phản, bị thủ hạ đi tố cáo. Lê Thái Tổ bèn bắt 3 người cầm đầu này giết chết, sau đó hạ chiếu tha hết cho các thủ hạ.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Chú thích sửa

  1. ^ Việt Nam sử lược/Quyển I/Phần III/Chương XIII
  2. ^ a b c Lê Quý Đôn, sách đã dẫn, tr 225
  3. ^ Lê Quý Đôn, sách đã dẫn, tr 224-225
  4. ^ Trần Trọng Kim, sách đã dẫn, tr 88