Liên minh cá nhân (tiếng Anh: personal union; tiếng Pháp: union personnelle) là sự liên hiệp giữa hai hoặc nhiều nước độc lập có chung một người (cá nhân) làm quốc trưởng trong khi biên giới, luật pháp và lợi ích của từng quốc gia đó vẫn tách biệt nhau. Liên minh cá nhân không phải là một nước liên bang, được coi như một nước duy nhất gồm nhiều bang hay tiểu bang hợp lại.

Các liên minh cá nhân có nhiều nguyên nhân, ví dụ một công chúa của một nước kết hôn với một vua nước khác, và con chung của họ thừa kế cả hai vương quyền.

tổng thống các nước cộng hòa là do dân của một nước bầu chọn, nên liên minh cá nhân hầu như chỉ là một hiện tượng trong chế độ quân chủ. Từ thế kỷ 20 thì liên minh cá nhân trở nên hiếm, phần lớn là trong Khối thịnh vượng chung Anh khi vua hoặc nữ hoàng Anh đồng thời là nguyên thủ của 16 quốc gia trong khối.

Một số trường hợp Liên minh cá nhân sửa

Tham khảo sửa