Viêm Cácgiản thể: 炎阁; phồn thể: 炎閣; bính âm: Yán Gé, ?-712) là đệ tam đại chiếu của Mông Xá Chiếu, con trai của La Thịnh. Năm 712, La Thịnh bệnh thệ tại Trường An, Viêm Các lên kế vị song cùng năm cũng tạ thế, kì đệ là Thịnh La Bì kế vị.[1][2][3]

Mông Viêm Các
蒙炎閣
Đại chiếu nước Mông Xá Chiếu
Vua nước Nam Chiếu
Trị vì712
Tiền nhiệmMông Hưng Tông Vương
Kế nhiệmMông Uy Thành Vương
Thông tin chung
Sinh?
Mất712
Mông Xá Chiếu (Nam Chiếu)
Tên đầy đủ
Húy: Viêm Cát (炎閣)
Tông thấthọ Mông
Tôn giáoPhật giáo

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ Tư trị thông giám:"高宗時,蒙舍細奴邏初入朝。細奴邏生邏盛,邏盛生盛邏皮,盛邏皮生皮邏閤。"
  2. ^ Tân Đường thư•Nam Chiếu truyện:「蒙氏父子以名相屬,細奴邏生邏盛炎,邏盛生炎閤。武后時,邏盛炎身入朝,妻方娠,生盛邏皮,喜曰:『我又有子,雖死唐地足矣。』炎閤立,死。開元時,弟盛邏皮立,生皮邏閤,授特進, 封臺登郡王。炎閤未有子時,以閤羅鳳為嗣;及生子,還其宗,而名承閤遂不改。」
  3. ^ Tư trị thông giám khảo dị:"按邏盛炎之子盛邏皮,豈得云以名相屬!既有炎閤,豈得云「我又有子,雖死唐地足矣」!今從舊南詔傳及楊國忠傳、雲南別錄。"